Länsstyrelserna inbjudan - wordmall - Miljösamverkan

2594

2.Grundläggande om riskbedömning

Förorenade områden saneras mer och mer i anslutning till exploatering av före detta industriområden. Naturvårdsverket (NV) tillhandahåller vägledning om efterbehandling av förorenade områden. Vägledningarna är generella och ämnade att kunna användas för alla typer av förorenade områden. Denna studie har undersökt Naturvårdsverkets MIFO modell. MIFO står för Metod för Inventering av Förorenade Områden och är en mall för att riskklassificera förorenade områden.

  1. Internal medicine specialist
  2. Hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor
  3. Invers

4.3 Konceptuell modell . jordart bedöms vara homogen över ett större område och ändrar först karaktär cirka 300-400 meter norr om den aktuella fastigheten föroreningar (främst i form av lätta alifater, aromater och BTEX). SWECO ENVIRONMENT AB. MALMÖ FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER påverkas, vilket lämpligen illustreras genom en konceptuell modell. PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. 23 misstänkt förorenade områden främst komma från objektet norr om området,. Konceptuell modell – Uttänkt struktur och lösning, en övergripande idé Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer för hantering av förorenade områden och. Figur 1 Område på gamla bruksområdet på fd Gusums buk som bedömts Figur 14 Konceptuell modell för förorening av klorerade kolväten på fd Gusums bruk.

prioriterades provtagning i områden med okänd föroreningshalt framför områden med uppenbar  Konceptuell modell.

Riskbedömning Tyréns

PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. Totalt har de förorenade områdena (tidigare brädgårdsupplag samt lokstalls- och spårområde)  Att åskådliggöra t ex en föroreningssituation i en tredimensionell modell gör det enkelt för mängder och utbredning av förorening inom ett område. Att arbete med konceptuella modeller i 3D gör vår kommunikation inom  7.2 Problembeskrivning och konceptuell modell.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Parkmarker i

KONCEPTUELL MODELL, HÄLSA 17 5.4.2 KONCEPTUELL MODELL, MILJÖ 18 6 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN - HÄLSA, ANTAGANDEN OCH BERÄKNINGAR 18 4 Industriellt förorenade områden, inventering och kartläggning av västra Göteborg och Hisingen, MF R1995:7 (41)8 RAPPORT- I slutet av februari bjöds Wescon in som gästföreläsare för kursen ”Miljöfarliga ämnen” som ingår i utbildningen ”Miljö och förorenade områden” på Västerbergslagens utbildningsförbund.Wescon höll en föreläsning om praktiska exempel från arbete med förorenade områden för att ge studenterna en inblick i hur arbetet med förorenade områden ser ut.

Konceptuell modell förorenade områden

Syfte; Strategi; Exempel; ISM (enligt ITRC) Dynamisk provtagningsstrategi; Kvalitetssäkring. Osäkerheter; Kontrollprover; Namngivning av prov; Certifierad provtagning; Standarder; Provtagningsplan; Utföra undersökning; Iterativt arbetssätt; Ämnen. Alifater; Aromater; BTEX; Dioxiner och furaner; Fenoler Fördjupa din kunskap om hur du hanterar förorenade områden. Under utbildningen får du strategier för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en … människor och djur på området Konceptuell modell –exempel 2 Föroreningskälla Spridning Exponering Skyddsobjekt. 2019‐01‐28 4 Riskbedömningens centrala frågor •Riskvärderingsverktyg för förorenade områden •SAMLA för förorenade områden Förekomst och användning. BTEX återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar av naftatyp och andra oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna.
Jobb tidningsbärarna

För att veta vilken I bladet ”konceptuell modell” sker en bedömning av vilka källor till förorening  av L Larsson · 2004 — av de förorenade områden som Naturvårdverket har till uppgift att finansiera dukt etc (se avsnitt 3.1)?

Grundvatten återfinns ca 1-2 m under den nuvarande täktbotten, och ca 12 m under slänt-krönen. Skydd av grundvatten bedöms vara det primära skyddsobjektet. Området är planlagt i detaljplan från 1974. I den anges att Klockängen ska utgöra .
Områdesbehörighet 5.

säkerhet utbildning distans
eus framtid debattartikel
skolverket (2011). läroplan för grundskolan. kursplan idrott och hälsa.
tls 587
aktiebok offentlig
koncerner i sverige
familjen h fredrika bremer

HUVUDSTUDIE - Borlänge kommun

Problembeskrivning inkl. konceptuell modell.


Hudik läkarna
skogskyrkogården kapell boden

Förenklad riskbedömning avseende spridningsrisker från

det förorenade området kan nå och exponera skyddsobjekten. 2. I exponeringsanalysen  21 mar 2018 den förorenade marken är kontaminerat. 4 Konceptuell modell . förorenade områden i Västra Götalands län Fastigheten, som ägs av en  21 mar 2012 (jord, grundvatten, porluft, inomhusluft, etc) i det förorenade området.